KENT PROFİLİ

Ekonomik Profil

EKONOMİK YAPI

Karadeniz sahilleri 10-15 milyona yakın kişinin yaşadığı, toplam alanının %60’ı dağların, %12’sini platoların ve ancak %8’ini ovaların oluşturduğu bir bölgemizdir. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde topografya son derece engebelidir. Böylesi bir doğal yapı sürülebilir nitelikli toprakları sınırlandırmakta bu anlamda da bitkisel üretimde çeşitlenmeyi önlemektedir. 

Bölgedeki en önemli gelir kaynakları; ormancılık, arıcılık ve bir miktar tarımdır. Kıyı kesimlerde madencilik de yapılmaktadır. Ancak, Çamlıhemşin ve yakın çevresinde maden ocağı bulunmamaktadır. Tarıma dayalı birkaç sanayi dışında (un, çay, deniz ürünleri, vb.) Rize ilinin endüstrileşme düzeyi oldukça düşüktür. Buna karşın, doğal güzellikleri nedeniyle Rize ilinin turizm potansiyeli giderek artmakta ve ilin ekonomik altyapısında önemli bir sektör konumuna ulaşmaktadır.

Çamlıhemşin’de halkın geçim kaynağı gurbetçiliktir. Sahip olması gereken 60,000 nüfusun 50.000 i gurbetçi olup gurbette ekonominin her alanında işveren, işçi ve memur olarak çalışmaktadır. 

İlçe halkı, mevsimlik orman işçiliği,  fabrika işçiliği, ilçe merkezinde ise fırın, bakkal, ayakkabıcılık gibi dallarda esnaflık yapmakta, bölgenin turizme açılmasıyla birlikte, turistik lokantalar ve alabalık yetiştiriciliği alanlarında faaliyetler göstermektedir. 

Çay, arazinin sarplığından dolayı aile ziraati olarak yapılmakta, sahildeki kadar getirisi olmadığından cazip gelmemektedir. Hayvancılık, gerekli desteği alamadığından yok olma noktasına gelmiştir. Eskiden olduğu gibi basit tarım ve hayvancılık tekniklerini kullanarak geçimini sağlayacak kimse kalmamıştır. Yoğun bir şekilde göç yaşanmaktadır. Ayrıca, Ayder’deki hareketlilik hayvansal ürünlerin tüketiminde artış getirmiştir. Ancak bu hareketlilik bölge halkı tarafından karşılanamamaktadır.

Artan turizm talebine bağlı olarak el işlemeciliği küçük de olsa bir gelişme göstermiştir.  Yöre kültürünün (yöreye özgü yiyecek, giyecek özellikle yöreye özgü yemeni, çorap, kuşak vs ve tahta işlemeciliği turistlerin ilgisini çekmektedir. Hayvancılık gibi arıcılık da yöre de önemini yitirmeye başlamıştır.  

Tarım

Rize ilinde hüküm süren iklim ve toprak şartları çay tarımı için oldukça elverişlidir. Bu sebeple, ilin en önemli tarımsal üretimi çaydır. Türkiye’de çay yetiştiren çiftçilerin %50’sinin Rize ili sınırlarında bulunduğu göz önüne alındığında çay üretiminin ilin ekonomisindeki yeri kolaylıkla anlaşılabilir. Zirai üretime uygun toprakların oldukça sınırlı olduğu ilde, çay üretiminin artması mısır, kuru fasulye, sebze ve meyve üretimini azalmasına neden olmuştur. Bu azalmaya karşın ilin tarımsal üretiminde, fındık, mandalina ve elma hala büyük önem taşımaktadır. (İlimiz Rize,1986)

1940’lar ve 50’lerden sonra teşviklerle yaygınlaştırılan çay ekimi yörenin temel ekonomik uğraşısı durumundadır.sahil kesiminde hemen tüm yamaçlar çay bahçeleri ile kaplıdır. İlde cumhuriyetten sonra gelişen sanayi dalının ana hammaddesini bu ürün oluşturmuştur. Bu da bölgeye her mevsimde değişen yeşil tonları ile ayrı bir görsel güzellik katmaktadır. 

Kıyıda yukarılara doğru çıkıldıkça çay ekimi arazi yapısının sarplığı nedeniyle gittikçe azalmaktadır ve yükseldikçe çayın kalitesi düşmektedir. Buralarda önemli bir tarımsal üretim söz konusu değildir. Sebze üretimi bile aile gereksinimini karşılamaktan uzaktır. 

Rize ilinin dışarıya sürekli göç vermesi de genellikle bu nedenle bağlanmaktadır. 

Hayvancılık

Bölgede hayvancılık ekonominin temel belirleyicisi durumunda olmasa da vardır. Zaten geçmişten beri sürdürülen yaylacılık geleneğinin başlangıç noktasını hayvancılık uğraşısı oluşturmaktadır. İlin özellikle 2000 m’den daha yüksek rakımlı yaylalarında görülen otlak ve çayırlar hayvan yetiştiriciliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda hayvan otlatmak amacıyla yazın ot biçim zamanı, yakın yörelerden yetiştiriciler yaylalara göç etmektedirler. Çamlıhemşin sınırları içinde sığır yetiştiriciliği önemli hayvancılık faaliyetlerinden biridir. Hayvancılık faaliyetlerinden elde edilen ürünler (süt, yağ ve peynir gibi) öncelikle aile içi tüketimde kullanılmakta, halkın geçimini sağlamamaktadır. Üretim daha çok ailelerin yıllık tüketimi (özellikle kışlık) için yapılmaktadır. Bunlara ek olarak, ilçe merkezindeki mezbahada et ürünleri üretimi yapılmaktadır. 

Balıkçılık

Bölgenin bol sulu ırmakları üzerinde alabalık avcılığı yapılmakta ancak bu balık neslinin de giderek azaldığı belirtilmektedir. Özellikle kırmızı dere alabalığı (halk dilinde uneh) olarak bilinen ve endemik bir tür olarak değerlendirilen salma trutta labrax nesli tükenmekte olan bir türdür. Kimi yörelerde ırmak kenarlarında alabalık üretme tesisleri kurulmuştur ve her geçen gün bunların sayısı çoğalmaktadır. Dere alabalığının neslinin tükenmeye başlamasının sebeplerinden biri de bu alabalık üretim tesisleri olarak gösterilmektedir. 

Arıcılık

Yöredeki iklim ve doğa olanakları arıcılık için elverişli koşullar yarattığından bölgede arıcılık gelişmiştir. Özellikle dağların yüksek kesimlerinde ve yaylalarda endemik ve çok çeşitli bitki türlerin varlığı yöre balının niteliğini yükseltmekte, mevsimsel olarak arılar bu bölgelere taşınmaktadır. 
Dünyaca ünlü Anzer balı Rize ili sınırları içinde Anzer yaylasından çıkmaktadır. Ayrıca Ayder ve kara kovan balı da yörede tercih edilen bir bal türüdür. 

Ormancılık

Ormancılık, bölgede önemli bir gelir kaynağıdır. Ancak, aşırı ağaç kesimi bölgedeki ormanların verimini azaltmıştır. Buna ek olarak, topografik koşullar ve yetersiz ulaşım gibi nedenlerle kesilen ağaçların bir çoğuna ulaşılamamakta ve herhangi bir fayda elde edilememektedir. 

Turizm 

Rize ili son yıllarda doğal güzelliklerini turizm amaçlı olarak kullanmaya başlamış ve bunun sonucu olarak turizm, ilin ekonomisinde önemli bir gelir kaynağı olmaya başlamıştır. Özellikle Kaçkar Dağları doğa turizmi için gelen birçok turisti ağırlamaktadır. Yerli ve yabancı turistlerin yöreye olan ilgisi her geçen gün artmakta ise de bölgenin turizm altyapısı bu talebi sağlıklı olarak karşılamaktan uzaktır. Bu nedenle, yörede sürekli olarak yeni yatırımlar gündeme gelmektedir. 

Özellikle ulaşımın Çamlıhemşin merkezden sağlandığı Ayder yaylası kaplıcasıyla ve doğal güzellikleri ile artan turizm potansiyeline bağlı olarak turistik yatırımların yoğunlaştığı bir yerleşim yeridir. Buna ek olarak yine Çamlıhemşin merkezden ulaşımın sağlandığı güney yamaçlardaki yaylalar doğal karakterinin korunmuş olması sebebiyle özellikle yaz aylarında turizm faaliyetlerinin yoğun olarak gözlendiği yerlerdir.

Copyright © 2014 Çamlıhemşin Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır